GDPR – osobní údaje klientů

Společnost DTO CZ, s.r.o., na adrese Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava 
IČ 47666439 DIČ CZ47666439 
zapsaná u OR Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 10087 
č. účtu 64804761/0100, IBAN účtu: CZ4001000000000064804761 
swift kód KOMBCZPP 

poskytuje služby v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, a to formou otevřených prezenčních kurzů, prezenčních kurzů na zakázku, online kurzů, prodeje výukových videí, realizace certifikačních zkoušek nebo zkoušek profesních kvalifikací. 

Dále DTO CZ poskytuje poradenské aktivity, realizuje prodej norem a publikací, pronajímá dlouhodobě nebo krátkodobě prostory. 

1. Osobní údaje (dále jen OÚ) klientů rekvalifikačních kurzů jsou zpracovávány v rozsahu platné legislativy; navíc jsou evidovány kontakty jako telefon a mail pro potřebu operativního spojení manažera nebo organizačního pracovníka (dále jen OP) vzdělávací akce, který může kontaktovat k detailům akce nebo pro zasílání informací, podkladů a fakturace. Údaje zpracovává manažer nebo OP na základě písemné přihlášky (která je následně uchovávána ve složce akce) nebo podle elektronické přihlášky. 

2. DTO CZ vystavuje běžná osvědčení s údaji: jméno, příjmení, titul, co absolvoval, popř. s jakým výsledkem, kdy absolvoval, v jakém rozsahu, datum a místo narození (poslední dva údaje budou uvedeny v případě, že je klient v přihlášce napsal). 

3. DTO CZ vystavuje rekvalifikační osvědčení nebo osvědčení o kvalifikační zkoušce s údaji, které stanoví platná legislativa. 

4. DTO CZ vystavuje certifikáty akreditované ČIA s údaji: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, obor vykonané zkoušky, platnost certifikátu od a do (datum). 

5. OÚ klientů autorizačních kvalifikačních zkoušek jsou zpracovávány v rozsahu platné legislativy. Údaje zpracovává tajemník útvaru ACM DTO CZ na základě písemné přihlášky. Údaje zapisuje do databáze ISKA (který spravuje MŠMT) tajemník ACM DTO CZ v souladu s platnou legislativou. 

6. OÚ klientů na otevřených kurzech, seminářích, konferencích, workshopech jsou evidovány pro potřebu vystavení osvědčení a dále telefon a mail pro nezbytný kontakt k upřesnění výuky nebo pro zasílání učebních textů a pro fakturaci. OÚ jsou zpracovávány podle došlé písemné přihlášky nebo podle elektronické přihlášky. 

7. OÚ klientů na akcích na zakázku jsou zpracovány jen pro potřebu vystavení osvědčení; OÚ poskytuje buď zadavatel, nebo si je zjišťuje na místě manažer (nebo pověřený lektor), a to jméno, příjmení, titul, datum a místo narození (pokud není klient proti a pokud jinak tuto specifikaci vyžaduje jiný předpis), absolvoval co, kdy, v rozsahu.

8. Všichni klienti mají možnost vyjádřit stanovisko ke zpracování osobních údajů na papírové
nebo elektronické pozvánce (přihlášce); v případě prezenční účasti pak přímo na dané vzdělávací akci. 

9. OÚ klientů certifikačního orgánu ACM DTO CZ vznikají na základě vyplnění žádosti a dotazníku k certifikaci, které jsou ke stažení na http://www.dtocz.cz/certifikace.html.

10. Na základě souhlasu certifikovaného klienta u ACM DTO CZ je zveřejněno na http://www.dtocz.cz/certifikace.html jeho jméno, příjmení, titul, obor certifikace, doba platnosti certifikátu. Zveřejnění se provádí jako transparentní důkaz o způsobilosti držitelů certifikátů, vystavených ACM DTO, a jako marketingová opora aktivit DTO CZ. Zveřejnění držitelů certifikátů pro obor technické diagnostiky je rovněž na internetových stránkách http://www.atdcr.cz/web/structure/125.html, kde podklady poskytuje pro Asociaci technických diagnostiků ČR, z.s. tajemník ACM DTO CZ, a za správu stránek odpovídá dle smlouvy s DTO CZ za ATD ČR její statutární zástupce. 

11. Osobní údaje slouží jen pro potřebu DTO CZ a nebudou poskytovány třetím stranám. 

12. Máte právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů, pokud povinnost uchování osobních údajů nestanoví v určitých případech zákon. 

V Ostravě Aktualizováno: 2. 9. 2022

Akce, soutěže a novinky
15.07.2024

Chcete si nechat proplatit kurz prostřednictvím Úřadu práce?

Jsme tady pro Vás i o prázdninách.

30.04.2024

OPĚT HLEDÁME MODELY PRO MANIKÚRU, PEDIKÚRU A NEHTOVOU MODELÁŽ

Milí zájemci o manikúru a pedikúru máme pro Vás opět volné termíny pro objednání.

Spolupracujeme