Obchodní podmínky pro zakoupení a uplatnění dárkového poukazu

Obchodní podmínky pro zakoupení a uplatnění dárkového poukazu

Obchodní podmínky pro zakoupení a uplatnění dárkového poukazu u DTO CZ s.r.o. na kurzy semináře v oblasti péče o tělo Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DTO CZ, s.r.o.,
IČ: 47666439 a kupujícího. Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (prodávající) společnost DTO CZ, s.r.o., IČ 47666439,Mariánské nám. 480/5, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní  činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu služby - kurzy. Kurzem se rozumí odborné školení v prováděné v DTO CZ, s.r.o. Zákazníkem je kupující.  Kupující je spotřebitel. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem. Kupní smlouva Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího prostřednictvím elektronického systému (e-shopu) na www.dtocz.cz a závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího např. potvrzením objednávky, nebo osobním zakoupením dárkového poukazu na DTO CZ, s,r,o. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je kupujícímu zaslána výzva k platbě, po uhrazení ceny dárkového poukazu bude kupujícímu zasláno potvrzení o úhradě spolu s dárkovým poukazem s uvedením čísla poukazu, který slouží pro uplatnění dárkového poukazu na úhradu ceny konkrétního kurzu. Další ujednání pro vystavení uplatnění dárkového poukazu: Dárkový poukaz na kurz bude kupujícímu vystaven a předán nebo zaslán po plném uhrazení ceny dárkového poukazu.Platnost dárkového poukazu je jeden rok ode dne vydání.Dárkový poukaz může být uplatněn pouze na takový kurz, na který byl zakoupenMožnost uplatnění dárkového poukazu je možné v takových termínech kurzů, které jsou pro daný kurz vyhlášené dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje v případě potřeby možnost provádět změny termínů kurzů, kupující dárkového poukazu bude v takovém případě neprodleně o změnách informován.Kupující prohlašuje, že se seznámil se s podmínkami vstupu účastníka do kurzu, které jsou uvedeny pro jednotlivé kurzy uvedeny v Podmínkách vstupu do kurzu a že s nimi souhlasí· Celková cena dárkového poukazu je vždy ve výši ceny konkrétního vybraného kurzu a bude využita pouze pro úhradu tohoto kurzu. Dárkový poukaz nelze směnit zpět za peníze. Závěrečná ustanovení Objednávka spotřebitele je po potvrzení přijetí ze strany DTO CZ, s.r.o. jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Akce, soutěže a novinky
14.05.2020

JSME TADY OPĚT PRO VÁS!!!

MÁME PRO VÁS DOBROU ZPRÁVU, JSME ZPÁTKY!! Rádi bychom Vás informovali, že již opět školíme a provozujeme kurzy. Zájemci o kurzy se můžou hlásit na našich webových stránkách. VŠECHNY KURZY A ŠKOLENÍ BUDOU SAMOZŘEJMĚ PROBÍHAT DLE ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ.

11.03.2020

PROVOZ V DTO NEPŘERUŠEN!!!

V souvislosti s prevencí před šířením onemocnění COVID-19 byla přijata v objektu a v práci vzdělávací a poradenské společnosti DTO CZ tato opatření: Kurzy, semináře ani školení se neruší, pokud je přihlášen dostatečný počet účastníků. Kurzy a školení realizovaná na klíč probíhají, pokud situaci neupravují opatření zákazníka. Všechny plánované schůzky, jednání a zasedání přípravných výborů probíhají zatím bez omezení. V objektu DTO CZ jsou průběžně doplňovány zásobníky dezinfekčním mýdlem. Pravidelně jsou dezinfikovány kliky a madla v objektu. Nejbližší velké akce s předpokladem 100 a více účastníků jsou do odvolání zrušeny, resp. posunuty. Specializované salony pro výuky jsou pravidelně ošetřovány dle řádu a pravidel schválených KHS. Vedení DTO CZ děkuje za pochopení.

Spolupracujeme